#51 – Khái niệm con nhím và 3 vòng tròn

Ba vòng tròn trong khái niệm con nhím -Từ tốt đến vĩ đại

Khái niệm này nói rằng ta chỉ nên tập trung đến những điều đơn giản nhất trong kinh doanh. Sự đơn giản, sự nhất quán luôn hướng tới mục tiêu chung sẽ dẫn ta đến thành công.