#45 – Có quá khó không nếu làm đều một việc mỗi ngày

Tốt hơn 1 phần trăm mỗi ngày

1% better hay dịch sang tiếng Việt là Tốt hơn 1% mỗi ngày đó là việc tôi đang thực hiện. Nó không phải là cái gì đó quá cao siêu đến nổi không làm được. Mà nó đơn giản chỉ là những thứ đơn giản nhất và được thực hiện mỗi ngày.